Милян Тарас Романович

30
12
2021

Народився 11 квітня 1973 р. у Львові.

Працює заступником директора з наукової роботи Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук. У 1990-1995 р. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (нині Львівський національний університет імені Івана Франка).

Науковий співробітник та заступником начальника Верхньодністрянської слов’яно-руської археологічної експедиції Інституту народознавства Національної академії наук України (1996–1998 рр.), науковий співробітник РНДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, науковий співробітник Львівського історичного музею (1998-2000 рр.). У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. Після її закінчення працював асистентом кафедри археології, античності та середньовіччя (2003–2004 рр.), асистентом кафедри археології та історії стародавнього світу (2004–2007 рр.). У 2005-2006 рр. завідувач Археологічного музею ЛНУ ім. І. Франка. У 2008 тр. захистив дисертацію «Пам’ятки празько-корчацької культури у верхів’ях Дністра, Західного Бугу та Вісли у V–VII століттях».

Науковий доробок на сьогодні становить понад 50 наукових робіт, які надруковані в Україні, Білорусі, Польщі. Учасник республіканських та міжнародних конференцій.

Приймав участь у міжнародній експедиції – Польща (1998 р.).

Основними напрямками наукових досліджень є археологічні культури та історичні процеси на території Південно-Східної Європи у середині І тис. н. е., пов’язані із вивченням слов’янських пам’яток регіону. Самостійні роботи проводить із 1997 року (поселення Биків-1). Від цього часу керував експедиціями та розкопками на слов’янському Зимнівському городищі, поселеннях римського часу Стоділки-І, Йосипівка-І-ІІІ, Прилбичі-І, Примощаниця-Марʼянівка-І, багатошарової памʼятки Завишень-Жвирка. Розвідкові дослідження проводив на території багатьох областей, серед яких Київська, Житомирська, Тернопільська, Рівненська та інші. Наслідком стало відкриття та обстеження кількох сотень пам’яток.

Голова Львівського обласного відділення Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка археологів України».

Публікації:

Милян Т. Дзєдзіцька культура: нарис основних проблем генезису та ареалу поширення // Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної конференції. – Львів, 2001. – С. 167–172.

Милян Т. Ранньослов’янські елементи на пам’ятках кінця IV-V ст.н.е. (За матеріалами пам’яток Верхнього Подністров’я та Західного Побужжя) // Археологічні дослідження Львівського університету.- Львів, 2002.- Вип. 5.- С. 115-124;

Милян Т. Ранньослов’янські пам’ятки Перемишльщини // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2002. – Вип. VІ. – С. 19–26.

Милян Т. Ранньослов’янська кераміка у Прикарпатті та Волині // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 104–122.

Милян Т. Пам’ятки укріпленого типу у ранньослов’янський час // Карпатіка. Давня історія Карпато-Дунайського ареалу та суміжних регіонів.- Ужгород, 2004.- № 31.- С. 242-251.

Милян Т. Оборонні укріплення Зимнівського ранньосередньовічного городища // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 235–248.

Myljan T. Pochówek wojownika kultury pszeworskiej z przedpola Karpat //Аrcheologia Polski Srodkowowshodniej.- Lublin, 2006.- T. VIII.- S. 333-336.

Милян Т. Оборонні споруди у раньослов’янський час // Фортеця: збірник заповідника «Тустань» на пошану Михайла Рожка.- Львів: Камула, 2009.- Кн. 1.- С. 228-238/

Милян Т. Ранньослов’янська кераміка у межиріччі верхів’їв Дністра, Західного Бугу та Вісли // Археологічні студії.- Чернівці, 2010.- Вип. 4. – С. 80-91.

Милян Т. Населення верхів’їв Західного Бугу середини і тис. н. е.: дуліби чи лендзяни? // Наукові студії: Збірник наукових праць / Винниківський історико-краєзнавчий музей.- Львів-Винники, 2009.- Вип. 2.- С. 39-51.

Пашкевич Г., Милян Т. Палеоботанічні знахідки з поселення вельбарської культури Йосипівка-ІІІ у Побужжі.- Львів: РАС, 2010.- 64 с.

Милян Т., Осаульчук О. Водозабезпечення поселення Йосипівка-3 у верхів’ях Західного Бугу // Черняхівська культура. Актуальні проблеми досліджень. (До 40-річчя археологічної експедиції НПУ ім. М. П. Драгоманова) 15-17 жовтня 2010 р.: Збірка тез доповідей на конференції.- К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 54-56.

Милян Т., Осаульчук О. Поховання римського часу поблизу с. Йосипівка у верхів’ях Західного Бугу // Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І. С. Винокура; упорядники Б. Строцень, М. Ягодинська.- Тернопіль: Астон, 2010.- С. 61-62.

Милян Т., Осаульчук О. Дослідження багатошарової пам’ятки Завишень-Жвирка у верхів’ях Західного Бугу // Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. Матеріали Міжнародної археологічної конференції, 6-8 травня 2008 р., м. Львів / Гол. ред. Д. Козак.- Львів, 2011. С. 160-180.

Археологія басейну польсько-української річи Варенжанки / За ред. Є. Кусьнєж, Т. Милян, О. Осаульчук, А. Урбаньські.-Zamość, 2012.- 262 с.